منو

سه ماه پس از عمل تصوير (بعد از عمل)صافى شديد كف پا در كودك ٩ ساله (قبل از عمل)

[envira-gallery id=”440″]

يك ماه و نيم پس از عملهالوكس والگوس و دفورميته ى انگشت دوم ( قبل از عمل)

[envira-gallery id=”454″]

سه ماه بعد از عملهالوكس والگوس (قبل از عمل)

[envira-gallery id=”455″]

صافى كف هر دو پا در نوجوان ١٤ ساله (قبل از عمل)

[envira-gallery id=”457″]

سه ماه بعد از عمل

[envira-gallery id=”456″]